Santa Cruz Brush Dot Preissue 9.42" x 31.88" Deck Santa Cruz Brush Dot Preissue 9.42" x 31.88" Deck
Skate completo Element 7.75" Skate completo Element 7.75"